Via deze website kunnen privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens worden verwerkt. REBOOT.NU acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

  1. wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  2. wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
  3. wij jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin toestemming is vereist;
  4. wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
  5. wij jouw recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

REBOOT.NU is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-10-2023.

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van jou. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

NAW gegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

Emailadres

Betalingsgegevens

AFHANDELING BESTELLING

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor een goede afhandeling.

PUBLICATIES

Wij publiceren jouw klantgegevens niet.

ADVERTENTIES

Onze website vertoont geen advertenties.

VERSTREKKING AAN DERDEN M.B.T. GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kan je lezen op welke wijze wij jouw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Jouw gegevens kunnen aan derden worden verstrekt omwille een correcte afhandeling van een bestelling, technische ondersteuning of ander noodzakelijk aspect binnen onze organisatie.

In het volgende overzicht worden de verschillende ‘derden’ partijen omschreven:

SOFTWARE WEBSITE

Onze website is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die je ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot deze gegevens om ons – indien nodig – (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen deze gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

ONDERHOUD WEBSITE

Het onderhoud van onze website wordt verzorgd door ons zelf. Met onderhoud worden zaken zoals: het regelmatig updaten van de websitesoftware, het regelmatig updaten van de beveiligingssoftware, technische ondersteuning, etc.

HOSTING

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van TransIP. TransIP verwerkt persoonsgegevens namens ons maar gebruikt jouw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens.

TransIP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen. TransIP is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

VERZENDINGEN

Als je een bestelling bij ons plaatst kan het onze taak om deze bestelling bij jou te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij jouw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen.

BETAALVERKEER

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze website maken wij gebruik van het platform van Mollie (iDeal). Mollie verwerkt jouw naam, adres en woonplaatsgegevens en betaalgegevens zoals bankrekening- of creditcardnummer.


Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor jouw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen.

Mollie bewaart persoonsgegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

EMAIL

Wij maken voor ons reguliere e-mailverkeer gebruik van de diensten van G-Mail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van jouw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. G-Mail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer vertrouwelijk.

COOKIES

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst.

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Daarbij krijg je de keuze bepaalde cookies aan of uit te zetten.Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over deze applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie graag de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen).

GOOGLE ANALYTICS

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken.

BEWAARTERMIJNEN

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zo lang als nodig om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal een jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens).

WEBSITES VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Wij raden aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

INZAGE EN WIJZIGING VAN JOUW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Je kan ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kan je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met jouw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kan deze terug vinden in de instellingen van jouw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kan je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kan hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

CONTACTGEGEVENS

REBOOT.NU

06-52377732

reboot.nu@gmail.com